Over de Posten

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Dat is de Posten. In al onze facetten van zorg zijn wij Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig. We hebben hart voor onze cliënten én medewerkers. De manier waarop wij onze taken vervullen is gebaseerd op humanistische waarden. Respect voor iedereen en voor ieders recht om zijn eigen leven te leiden. Solidariteit met de mensen voor wie wij werken én met onze medewerkers en vrijwillgers. Dat is het fundament van onze organisatie. De Posten biedt diensten op het gebied van thuiszorg, verzorging, verpleging, geriatrische revalidatie, welzijn en wonen. In al onze diensten streven wij naar:          
  • behoud van de eigen regie
  • maatwerk
  • betrokkenheid en persoonlijke aandacht

 

De Posten bouwt aan een langdurige vertrouwensband met al haar cliënten, zodat we weten wat er speelt en we daarop kunnen inspelen.
We denken in mogelijkheden, zijn altijd bezig met vernieuwen en verbeteren. De kwaliteit van leven en het welzijn van onze cliënten hebben onze  voortdurende aandacht. Dat blijkt wel uit de vele activiteiten van
de Posten en uit onze maatschappelijke betrokkenheid in de wijk en in de gemeente.

      
   

Vrijheid

De Posten is een organisatie waarin het beleid gericht is op vrijheidsverruiming. Wij zetten ons in voor een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid van onze klanten en wij passen geen onvrijwillige zorg toe. Alleen in uitzonderlijke gevallen worden er maatregelen toegepast binnen het kader van de Wet zorg en dwang. In het zorgleefplan van de klant wordt in overleg met de specialist ouderengeneeskunde vastgelegd of, en welke vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast. Deze worden conform de wettelijke normen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.


 

 

Belevingsgerichte zorg

Daar sluit de belevingsgerichte zorg van de Posten goed op aan. Voor onze inwonende cliënten met psychogeriatrische problematiek is alle zorg, in de breedste zin van het woord, gericht op het persoonlijk welbevinden, het welzijn en het fijn wonen. Onze zorg sluit zoveel mogelijk aan bij de leefwereld  en de mogelijkheden van de cliënt.

 

Samen met mantelzorgers en familie streven wij naar een sfeer waarin de cliënt zich thuis voelt en geborgenheid, veiligheid, ontspanning en vrijheid ervaart.


Zorgkaart Nederland
 
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E