Cliëntenraad

Wat doet de Cliëntenraad van de Posten

De Cliëntenraad van de Posten behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de Posten en denkt mee over het beleid van de Posten. Daarnaast wordt er vanuit cliëntenperspectief gekeken naar zowel ontwikkelingen binnen de Posten als naar de landelijke ontwikkelingen in de sector VVT (Verzorging Verpleging en Thuiszorg).

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de directeur over zaken als bejegening, dienstverlening, welzijn, beleid, veiligheid, medicatiebeleid, waskosten, verbouwingen, verbeterpunten naar aanleiding van een cliënttevredenheidsonderzoek etc. De rechten en plichten van de Cliëntenraad zijn bij de Posten uitgewerkt in een overeenkomst (reglement) met de directeur van de Posten.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is de wettelijke basis voor de Cliëntenraad. De WMCZ benoemt de onderwerpen waarover de Cliëntenraad advies mag uitbrengen of waar instemming van de Cliëntenraad is vereist.

Hoe werkt de Cliëntenraad

  • De Cliëntenraad vergadert zeven keer per jaar met de directeur van de Posten. Ter voorbereiding op deze overleggen komt de Cliëntenraad zelf ook zeven keer per jaar bijeen. Tijdens deze overleggen worden de voorstellen en adviezen voorbereid en geformuleerd.
  • De Cliëntenraad is aanwezig op bijeenkomsten voor cliënten en hun vertegenwoordigers om te horen wat de ervaringen zijn en welke punten verbeterd kunnen worden. Uw mening is van groot belang zodat de Cliëntenraad zijn taken goed kan vervullen.
  • U kunt de leden van de Cliëntenraad ook in een persoonlijk gesprek, telefonisch, schriftelijk of per e-mail (cliëntenraad@deposten.nl) op de hoogte brengen van uw bevindingen, wensen, suggesties en verbeterpunten of vragen stellen.
  • Het actuele nieuws en de activiteiten en de namen van de leden worden gepubliceerd in de Proatpost’n (het huisblad van de Posten). De namen van de leden vindt u ook op de pagina Leden op deze website.

Wie zitten er in de Cliëntenraad

De Cliëntenraad van de Posten bestaat uit 12 leden, die de belangen behartigen van alle intra- en extramurale cliënten van de Posten. Zij worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen daarna nog twee keer voor deze periode herkozen worden. Voorwaarde is dat de kandidaat een cliënt van de Posten is of een cliënt vertegenwoordigt of een binding heeft of verwantschap voelt met de Posten.

Jaarverslag Cliëntenraad

De Cliëntenraad brengt één keer per jaar een jaarverslag uit, waarin de cliëntenraad verantwoording aflegt over haar activiteiten in het voorgaande jaar. Download het Jaarverslag 2021 van de Cliëntenraad van de Posten (PDF 517 KB) >>

Cliëntenraad van de Posten, iets voor u?

Cliëntenraad de Posten zoekt uitbreiding. Draagt u de cliënten van de Posten een warm hart toe en wilt u graag meepraten en denken over alles hen aangaande, kom dan onze Cliëntenraad versterken.
Woont u in de Zuidwijken van Enschede, maar heb u geen directe betrokkenheid bij de Posten, dan wordt u toch van harte uitgenodigd om ook te reageren.
Wilt u meer weten over de Cliëntenraad dan kunt u contact met ons opnemen via clientenraad@deposten.nl of u kunt informatie vinden onder www.deposten.nl/vacature-clientenraad

Meer informatie Cliëntenraad de Posten:

Leden Contact
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E