Cliëntenraad

Wat doet de Cliëntenraad van de Posten

De Cliëntenraad* van de Posten behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de Posten en denkt mee over het beleid van de Posten. Daarnaast wordt er vanuit cliëntenperspectief gekeken naar zowel ontwikkelingen binnen de Posten als naar de landelijke ontwikkelingen in de sector VVT (Verzorging Verpleging en Thuiszorg).

Gevraagd en ongevraagd wordt advies gegeven aan de directeur over zaken als bejegening, dienstverlening, welzijn, beleid, veiligheid, medicatiebeleid, waskosten, verbouwingen, verbeterpunten naar aanleiding van een cliënttevredenheidsonderzoek etc. De rechten en plichten van de Cliëntenraad zijn bij de Posten uitgewerkt in een overeenkomst met de directeur van de Posten.

*De wettelijke basis voor de Cliëntenraad wordt gevormd door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De WMCZ benoemt de onderwerpen waarover de Cliëntenraad advies mag uitbrengen of waar instemming van de Cliëntenraad is vereist.

Hoe werkt de Cliëntenraad

Zeven keer per jaar wordt met de directeur van de Posten vergaderd. Ter voorbereiding op deze overleggen komt de Cliëntenraad zelf ook zeven keer per jaar bijeen. Tijdens deze overleggen worden de voorstellen en adviezen voorbereid en geformuleerd.

De Cliëntenraad is aanwezig op bijeenkomsten voor cliënten en hun vertegenwoordigers om te horen wat de ervaringen zijn en welke punten verbeterd kunnen worden. Uw mening is van groot belang zodat de Cliëntenraad zijn taken goed kan vervullen.

Leden kunt u ook in een persoonlijk gesprek, telefonisch, schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen van uw bevindingen, wensen, suggesties en verbeterpunten of om vragen te stellen.

Het actuele nieuws, de activiteiten en de namen en telefoonnummers van de leden worden gepubliceerd in de Proatpost’n (het huisblad van de Posten) en staan vermeld op deze website.

Wie zitten er in de Cliëntenraad

De Cliëntenraad van de Posten bestaat uit 12 leden, die de belangen behartigen van alle intra- en extramurale cliënten van de Posten. Zij worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen daarna nog twee keer voor deze periode herkozen worden. Voorwaarde is dat de kandidaat een cliënt van de Posten is of een cliënt vertegenwoordigt of een binding heeft of verwantschap voelt met de Posten .

De Cliëntenraad, iets voor u?

Bent u kritisch, denkt u graag mee en vindt u het leuk om samen te werken aan het verbeteren van de diensten van de Posten, dan is de Cliëntenraad misschien iets voor u. Bekijk onze vacature hier. Wilt u meer informatie, heeft u vragen over het werk of wilt u lid worden dan kunt u mailen naar: clientenraad@deposten.nl.

Meer informatie:

Leden Reglement Contact
<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E