ANBI de Posten

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting de Posten is een zogenaamde ANBI. Dat wil zeggen dat zij een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Dat betekent dat wij ons inzetten voor het algemeen nut en voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst hieraan gesteld heeft.

Als ANBI dragen wij de plicht gegevens te delen met het publiek. Bekijk hieronder de ANBI gegevens van de Posten:

ANBI-gegevens Stichting de Posten

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
002948023

Post- en bezoekadres
de Posten
De Posten 135
7544 LR Enschede
Telefoon:  053 - 4 753 753
Fax:  053 - 4 753 777
E-mail: info@deposten.nl
Website: www.deposten.nl
KvK 41028000

Doelstelling
De Posten draagt bij aan de persoonlijke levenskwaliteit van cliënten door het leveren van professionele ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Respect voor de eigen keuzes van onze cliënten is daarbij leidend. Zie verder onder Beleid.

Beleid

Diensten
De Posten biedt in Enschede verzorging, verpleging en thuiszorg, wonen en aanvullende welzijnsdiensten, waarbij elke cliënt zijn eigen zorgpakket kan samenstellen naar gelang zijn vragen en behoefte. Ook biedt de Posten huishoudelijke zorg in het kader van de WMO aan in de gemeente Enschede. Verder biedt de Posten de wijkbewoners vele activiteiten die zijn gericht op de verhoging van de kwaliteit van leven.
De Posten is een organisatie die werkt vanuit een humanistische visie. Autonomie en zelfbeschikking van de cliënt staan dan ook centraal. Met de zorg- en dienstverlening streven we naar een maximale bijdrage aan de zelfstandigheid van de cliënt. De zorg- en dienstverlening gebeurt in nauw overleg met de cliënt, of dat nu een cliënt in het verzorgingshuis, het verpleeghuis of in de wijk is. De Posten wil intramurale cliënten een comfortabele, zinvolle en stimulerende woonomgeving bieden met een rijk aanbod aan juist die activiteiten die het leven zinvol maken.

De Posten levert ook verschillende diensten die niet binnen de Wlz, ZVW of WMO vallen.
Voorbeelden zijn:
- maaltijdverzorging en catering
- wasverzorging
- eigen reisbureau voor cliënten
- ontspanningsactiviteiten
- kapper
- pedicure, manicure en schoonheidssalon
- personenalarmering
- gemaksdiensten (hulp bij boodschappen doen, tuinonderhoud enzovoort)
- administratieve ondersteuning.

Inkomsten
De Posten verkrijgt haar inkomsten voornamelijk uit Wlz en andere subsidies.

Beheer van het vermogen
Ten behoeve van de bedrijfsvoering heeft de Posten in het kader van haar kwaliteitssysteem een Planning & Controlecyclus vastgesteld. De strategievorming en beleidsplanvorming vinden plaats in regelmatige bijeenkomsten met het managementteam en een aantal keren per jaar met alle leidinggevenden. De planning hiervan is afgestemd op enerzijds de beleidscyclus van de Posten en anderzijds de vastgestelde data voor de opstelling van de begroting en jaarrekening bij het Zorgkantoor en het CIBG. De uitvoering van de strategie en het beleidsplan wordt gevolgd door de (financiële) maandrapportages en de kwartaalrapportages van de managers.

Verantwoording
Conform de richtlijn voor de jaarverslaggeving van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) legt de Posten jaarlijks verantwoording af over inkomsten, uitgaven en vermogensbeheer. De jaarverslaglegging wordt gepubliceerd op de website www.jaarverslagenzorg.nl.

Bestuur: Raad van Toezicht, (directeur-)bestuurder, management
De Posten is een stichting met één (directeur-)bestuurder en een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden. De samenstelling van de Raad van Toezicht is te vinden via onze website kwaliteit in beeld (menu Leiderschap, governance, medezeggenschap en management).

De functie van directeur-bestuurder wordt uitgevoerd door de heer D.M.R. (Rick) Hogenboom.

Het management bestaat uit:
- de heer A.M.J. (Ton) Falkmann, manager facilitair
- de heer J.A.R. (Rick) van Geffen, manager woonzorg
- mevrouw B.J.M. (Biorna) Hendriksen, manager thuiszorg

Beloningsbeleid
Voor de bezoldiging van de bestuurder conformeert de Posten zich aan de oude ‘Adviesregeling arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur’ van de NVZD (vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg). De arbeidsvoorwaarden passen prima binnen de nieuwe regeling zoals deze is vastgesteld tussen de NVZD en de NVTZ (de Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg). Voor de salariëring van haar medewerkers volgt de Posten de CAO VVT.

Activiteiten en financiële verantwoording
Jaarlijks publiceert de Posten een verslag van de uitgeoefende activiteiten via de website www.jaarverslagenzorg.nl. Dit verslag omvat tevens de financiële jaarverslaglegging. De jaarverslagen worden tevens gepubliceerd op de website www.deposten.nl
Open hier de jaarverslaglegging 2021 van de Posten. 

In het kader van ANBI heeft de Posten een publicatieplicht. Open hier  het daarvoor ingevulde ANBI formulier 'publicatieplicht zorginstellingen'.
 

De verantwoording over alle verplichte ANBI-onderwerpen vindt u via onze website Kwaliteit in beeld >>
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E