Verbeterdoelen kwaliteit 2019

De afgelopen jaren hebben we in de Posten veel goede ontwikkelingen in gang gezet. Het samen De koers van leren en ontwikkelen helpt ons de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren. Als klant van de Posten plukt u hier de vruchten van. Uw welzijn, keuzevrijheid en eigen regie komen steeds meer centraal te staan. Ook in 2019 zullen wij verder bouwen op deze kwaliteitskoers. 
De Posten gebruikt de vele leerervaringen die er jaarlijks zijn om te komen tot een verbeterplan. Als belangenbehartiger van onze klanten is de Cliëntenraad daarbij een belangrijke gesprekspartner. Voor het jaar 2019 hebben we verbeterdoelen vastgesteld op het gebied van het methodisch werken, het bevorderen van welzijn en een zinvolle daginvulling voor onze Wlz-klanten en innovatieve technologische toepassingen die ten dienste staan van de zorg- en dienstverlening aan onze klanten.

Methodisch werken

Eenduidige basisafspraken over ons werk geven houvast. Ze vormen als het ware de kapstok voor de dialoog tussen u, uw naasten en onze zorgprofessionals over uw persoonlijke wensen en behoeften. Methodisch werken is dan ook de basis voor de samenwerking tussen alle betrokken professionals zodat zij uw persoonlijke levenskwaliteit voorop kunnen stellen. Het elektronisch cliënt dossier is hierbij een belangrijk hulpmiddel.
Uit onze interne observaties en externe toetsingen is gebleken dat er op het gebied van het methodisch werken kansen liggen voor verbetering. De komende 2 jaar zal onze aandacht zich daarom richten op het evalueren en borgen van de basisafspraken. Het gaat dan bijvoorbeeld om: hoe zorgen we ervoor dat alles rond uw verhuizing naar de Posten vlekkeloos verloopt? En hoe kunnen we zodanig rapporteren in uw zorgdossier dat alle professionals die een rol spelen bij uw zorg en behandeling optimaal kunnen samenwerken? Samen met alle betrokkenen gaan we kijken wat we kunnen verbeteren. Door de afspraken goed vast te leggen en via scholing te delen met alle collega’s, verbeteren we samen de kwaliteit van ons werk.

Welzijn en zinvolle daginvulling

In de visie van de Posten zijn zorg en welzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen met onze Cliëntenraad hebben we vier welzijnsthema’s gekozen die bijdragen aan een gezond en gelukkig leven: Groen, Bewegen, Muziek en Eten & Drinken (zie ook Uw woon- en leefplezier >>). Onze speerpunten voor 2019 zijn o.a.:
  • het aanbieden van huiskamergerichte activiteiten en structurele aandacht, passend bij uw behoeften en wensen;
  • deskundigheidsbevordering van onze zorg- en welzijnsmedewerkers en activiteitenbegeleiders, zodat zij uw wensen en behoeften kunnen vertalen naar een passend en aantrekkelijk welzijnsaanbod;
  • het werven van een nieuwe extra groep vrijwilligers; en
  • samenwerking met partners in de wijk, onderwijsinstellingen of specialisten op onze vier welzijnsthema’s.
    Aan de hand van klanttevredenheidsmetingen, de deelname aan activiteiten en een regelmatige communicatie met klanten, mantelzorgers en medewerkers zullen we vaststellen of onze klanten een plezierige en zinvolle dag ervaren, en welke aanvullingen en verbeteringen hierin mogelijk zijn.

Innovatie en technologie

Technologische voorzieningen zijn van groot belang voor het bieden van kwalitatief goede en veilige zorg. Zo kunnen ICT, domotica en e-Health een bijdrage leveren aan het creëren van voldoende tijd en aandacht voor onze klanten. De inzet van arbeidsbesparende technologie biedt kansen om zorgverleners te ontlasten. Ook kan technologie bijdragen aan de bewegingsvrijheid van onze klanten en daarmee aan hun kwaliteit van leven.
Er is een groot aanbod op het gebied van innovatie en technologie. De Posten wil hierin efficiënte en realistische keuzes maken. Daarom gaan we in 2019 eerst onze huidige technische hulpmiddelen in beeld brengen en optimaliseren. Ook willen we een visie ontwikkelen op de inzet van (innovatieve) technische hulpmiddelen ter ondersteuning van klanten en medewerkers. Op basis daarvan kunnen we nieuwe mogelijkheden verkennen.

Randvoorwaarden

Om de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn om de verbeterdoelen op het gebied van kwaliteit te kunnen realiseren, heeft de Posten zich voor 2019 o.a. verder ten doel gesteld het ziekteverzuim terug te dringen en een Strategische Personeelsplanning te implementeren.
De extra financiële middelen die de overheid voor de periode 2019-2021 beschikbaar stelt voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg maken het mogelijk om voortvarend aan de slag te gaan met het realiseren van onze verbeterdoelen op het gebied van kwaliteit.

Terug naar onderwerpen uit het kwaliteitsplan:

Een fijn leven

Uw woon- en leefplezier

Uw veiligheid

Leren en verbeteren

Visie en leiderschap

Onze professionals

Basisvoorzieningen

Klanttevredenheid... uw mening!

Kwaliteitsverslag

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E