Leren en verbeteren

De missie van de Posten is dat wij ons, iedere dag opnieuw, inzetten voor uw woon- en leefplezier. Wij stellen ons ten doel dat ons dagelijks werk bijdraagt aan uw persoonlijke levenskwaliteit. Aandacht voor de kwaliteit van ons werk is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van al onze medewerkers. Natuurlijk zijn we trots op wat er goed gaat, maar we zijn ook steeds op zoek naar wat er beter kan en hoe we kunnen leren van elkaar, van uw ervaringen en van andere professionals. 

Kwaliteitskompas

Het Kwaliteitskompas van de Posten helpt ons om de aandacht voor kwaliteit te borgen in ons dagelijks werk. Het is een digitaal systeem van en voor onze professionals waarin alle belangrijke afspraken, werkwijzen en beleid van de Posten zijn beschreven. Alle onderdelen van het Kwaliteitskompas zijn getoetst aan de kernvraag: “hoe draagt dit bij aan de kwaliteit van leven van de klant?”. Het uitgangspunt is dat u, en ook uw familie en mantelzorgers, zoveel mogelijk keuzevrijheid en eigen regie ervaren, en dat onze medewerkers de regelruimte krijgen om dat te waarborgen.

Net als de Posten zelf is ook ons Kwaliteitskompas continu in ontwikkeling. Inhoudsdeskundige medewerkers zorgen ervoor dat de informatie in het kompas actueel blijft en dat het blijft aansluiten op wettelijke eisen en landelijke kwaliteitskaders.

Leren en verbeteren

We willen onze kwaliteit steeds naar een hoger plan brengen en het Kwaliteitskompas helpt ons daarbij met de ingebouwde PDCA-cyclus*). Op alle niveaus in de Posten kijken we wat er goed gaat, wat beter kan en hoe we kunnen leren en verbeteren:

Klant

De Posten gebruikt allerlei methodes om inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid en welbevinden van u als klant. Dit varieert van de periodieke evaluaties van uw zorg en ondersteuning tot klanttevredenheidsmetingen  en de waarderingen op Zorgkaart Nederland.

Medewerker

Gelukkige medewerkers zorgen voor tevreden klanten. Daarom zoeken we steeds naar mogelijkheden om de medewerkerstevredenheid in kaart te brengen. Het is onze missie om het openstaan voor feedback, leren en ontwikkelen voor al onze medewerkers vanzelfsprekend te maken. We bieden medewerkers volop mogelijkheden om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en uit te breiden en zo de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Onze digitale leeromgeving Kenniswijzer is daar een voorbeeld van, maar ook coaching, reflecteren, feedback en intervisie zijn onderdeel van het individueel leren en verbeteren.

Teams

De zorgteams van de Posten hebben via een digitaal dashboard inzicht in hun financiële en zorginhoudelijke gegevens. Op basis daarvan kunnen de teams zelf werken aan verbeterpunten die hun klanten ten goede komen. In 2018 is de Posten gestart met het ‘waarderend auditen’. Collega’s lopen mee met een collega van een ander team, waarbij zij van elkaar leren door samen te kijken naar sterke punten en verbetermogelijkheden.

Organisatie

Op allerlei zorginhoudelijke gebieden is ook op organisatieniveau kwaliteitsinformatie beschikbaar die aanleiding kan geven tot verbeteracties:

  • trendinformatie uit de dashboards en klanttevredenheidsmetingen

  • Zorgkaart Nederland

  • incidentmeldingen en analyses en conclusies van de incidentencommissie

  • klachten en (team)evaluaties

  • bezoeken van IGJ en kwaliteitsvisitaties van beroepsorganisaties

  • interne en externe toetsingen.

Vanaf 2018 wordt dit geborgd in een maandelijks overleg “Kwaliteit in Beeld” met o.a. kwaliteitscoaches, managers, directie, en VAR.  In het jaarlijkse kwaliteitsplan worden de verbeterplannen op kwaliteitsgebied gebundeld. Het kwaliteitsverslag brengt in beeld hoe wij het afgelopen jaar aan kwaliteitsverbetering hebben gewerkt.
In 2018 werkt de Posten toe naar een kwaliteitscertificaat (ISO 9001:2015). Ook nemen we jaarlijks de geschiktheid en doeltreffendheid van het Kompas onder de loep om te kijken of er onderdelen zijn die we willen verbeteren.

Lerend netwerk

De Posten gelooft in de kracht van samenwerking met vergelijkbare zorgorganisaties en andere partijen. De Posten maakt deel uit van een lerend netwerk waarin we met collega zorgorganisaties kennis en ervaring uitwisselen en feedback geven op elkaars kwaliteitsplannen en -verslagen. Ook intercollegiale toetsing is onderdeel van het lerend netwerk. Professionals uit de verschillende organisaties lopen met elkaar mee om op een informele manier van en met elkaar te leren en verbeteren. Vanuit trots op hun werk ontstaat bij medewerkers het vertrouwen om open te staan voor feedback en verbetering. Het resultaat is een voortdurende dialoog over kwaliteit. Niet alleen medewerkers, maar ook de klanten plukken hier de vruchten van.

*) Plan – Do – Check – Act: plannen maken – plannen uitvoeren – controleren en evalueren – verbeteracties     

Meer onderwerpen uit ons kwaliteitsplan:

 Een fijn leven

Uw woon- en leefplezier

Uw veiligheid

Visie en leiderschap

Onze professionals

Basisvoorzieningen

Klanttevredenheid... uw mening!

Verbeterdoelen kwaliteit 2019

Kwaliteitsverslag

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E