Uw veiligheid

Een veilig gevoel is een basisvoorwaarde om u prettig te voelen. Veiligheid kan te maken hebben met uw woonsituatie, zorg, voeding en nog veel meer. Wat er nodig is voor veiligheid op al die terreinen, is per persoon en per situatie verschillend. Wanneer u bij de Posten woont, mag u ervan uitgaan dat wij voldoen aan de wettelijke eisen, voorschriften en professionele richtlijnen op het gebied van zorg en behandeling, hulpmiddelen, brandveiligheid, voedselveiligheid en drinkwaterveiligheid.  

Veilige zorg

Als professioneel zorgverlener zetten wij ons voortdurend in om u goede en veilige zorg te bieden. Speciale commissies en aandachtsvelders houden de ontwikkelingen bij op belangrijke deskundigheidsgebieden, zoals infectiepreventie, hygiëne, medicatie, bewegen, huidletsel en palliatieve zorg. In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn medicatie, huidletsel, vrijheidsbeperkende maatregelen en acute ziekenhuisopnamen benoemd als belangrijkste thema’s voor basisveiligheid.

Medicatie

Om risico’s bij het voorschrijven en toedienen van medicatie zoveel mogelijk uit te sluiten, werken we in de Posten volgens duidelijke procedures en protocollen. Jaarlijks evalueren we de werkwijzen, we houden veranderingen in wet- en regelgeving goed bij en de zorgteams worden gecoacht in het veilig werken met medicatie.

Antibiotica worden in de Posten alleen voorgeschreven als hier een klinische indicatie voor is. We houden daarbij rekening met de toenemende antibioticaresistentie.

Huidletsel

Doorligwonden en huidletsel veroorzaken pijn en ongemak, en we willen dan ook graag voorkomen dat u hier last van krijgt. Door regelmatig de huid, voedingstoestand, mondzorg en vochtletsel te observeren, proberen we risico’s tijdig te onderkennen en passende maatregelen te nemen. Mocht er toch sprake zijn van huidletsel, dan schakelen we de gespecialiseerde wondverpleegkundige van Zorgschakel Enschede (ZSE) in. Deze werkt nauw samen met onze specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten, en ook met het MST wondexpertisecentrum.

Vrijheid en veiligheid

Uw welzijn staat voorop in de Posten, en daarom zetten wij ons in voor een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid. Ook als er sprake is van dementie. We vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk de vrijheid geniet om te doen waar u zich prettig bij voelt. Tegelijkertijd willen we veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk voorkomen. Een goede balans tussen vrijheid en veiligheid is een kwestie van maatwerk en goed overleg tussen u, uw familie en onze zorgprofessionals. Het is belangrijk dat we u goed kennen en begrijpen, zodat we goed kunnen inspelen op uw wensen en gedrag. Toch kan het omwille van de veiligheid nodig zijn om (tijdelijk) uw vrijheid te beperken. Dit gebeurt altijd in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en volgens de wettelijke voorschriften*). De afspraken worden vastgelegd in het zorgplan, periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

Ziekenhuisopname

Een acute ziekenhuisopname is erg ingrijpend. Door  eventuele risico’s in de gaten te houden, deze te evalueren en vast te leggen in uw zorgplan, proberen we dit te voorkomen. Ook krijgen onze zorgmedewerkers cursussen en trainingen in het herkennen en omgaan met o.a. valproblematiek, onbegrepen gedrag en infecties.

Incidenten

De afgelopen jaren hebben we in de Posten veel aandacht besteed aan het scheppen van een veilige cultuur waarbinnen medewerkers elkaar aanspreken, samen leren van fouten en incidenten, en streven naar voortdurende verbetering van de zorg- en dienstverlening. We beschikken over een systeem waarin zorgteams zelf verantwoordelijk zijn voor het registreren en analyseren van incidenten en verbetermaatregelen. Bij een ernstige calamiteit gebruiken we een onderzoeksmethode die concrete verbetermogelijkheden oplevert.
Mocht u te maken krijgen met een fout of incident, dan zullen wij u en uw naasten hierover altijd zo spoedig mogelijk en op een heldere manier informeren. Ervaart u onvrede over onze zorg of bejegening, dan gaan we hierover graag met u in gesprek. Ook kunt u terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris (zie 'Klagen mag').

*) de Wet BOPZ (vanaf 2020 de Wet Zorg en Dwang)

Meer onderwerpen uit ons kwaliteitsplan:

Een fijn leven

Uw woon- en leefplezier

Leren en verbeteren

Visie en leiderschap

Onze professionals

Basisvoorzieningen

Klanttevredenheid... uw mening!

Verbeterdoelen kwaliteit 2019

Kwaliteitsverslag

 

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E