Visie en leiderschap

De Posten is een organisatie van mensen voor mensen. We zeggen niet voor niets “Samen maken we de Posten” en “Samen werkt het beter”. We willen in ons werk voor u en samen met u de goede dingen doen op een goede manier.  

Visie

‘Alles dat kan worden geteld, telt niet noodzakelijkerwijs.

Alles dat telt, kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld.’

Dit citaat van Albert Einstein heeft ons geïnspireerd om na te denken over de betekenis van het woord kwaliteit. Wat telt nu werkelijk in ons leven? Wij zijn ervan overtuigd dat kwaliteit van leven gaat over bejegening, aandacht, begrip, respect, privacy en plezier. Daarom is de menselijke factor ons kompas.

In onze visie gaat het erom dat u, ondanks fysieke, sociale en emotionele uitdagingen, de regie behoudt en zichzelf kunt zijn. We gaan uit van uw mogelijkheden en behoeften, en sluiten daarop aan met onze ondersteuning, zorg en behandeling.

Kernwaarden

De kernwaarden hartelijk, huiselijk en hulpvaardig onderstrepen onze missie en visie. (zie missie en visie

Ons uitgangspunt is dat u, en ook uw familie en mantelzorgers, zoveel mogelijk keuzevrijheid en eigen regie ervaren. Om dat te waarborgen krijgen onze medewerkers de ruimte  en het vertrouwen om binnen de afgesproken kaders te regelen wat nodig is in het belang van uw persoonlijke levenskwaliteit.

Leiderschap

In onze visie op leiderschap staat het klantproces centraal: van de eerste kennismaking met de Posten, de zorg, ondersteuning en behandeling en het prettig (thuis) wonen tot en met een plezierige en zinvolle daginvulling. We gaan uit van het vakmanschap van onze medewerkers en verantwoordelijkheden liggen daarom zoveel mogelijk bij de uitvoerende professionals.
Sinds 2018 komt dit tot uitdrukking in de aansturing van de organisatie, waarbij de directeur-bestuurder voorzitter is van het Organisatie Ontwikkel Team (OOT). Managers en sleutelfunctionarissen die directe bemoeienis hebben met het klantproces hebben zitting in het OOT. Tot hun kerntaken behoren het creëren van een resultaat- en kwaliteitsgerichte cultuur en het uitdragen van de visie. De directeur-bestuurder heeft de algemene leiding over de organisatie en rekent kwaliteit en veiligheid en de contacten met interne en externe belanghebbenden tot zijn speciale aandachtsgebieden.

Medezeggenschap en toezicht

Onze klanten met hun mantelzorgers en familie en onze medewerkers zijn de voornaamste belangengroepen in de Posten. Zij hebben invloed in de besluitvorming via de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Natuurlijk worden deze raden over de formele advies- en instemmingsonderwerpen geraadpleegd. Maar zij zijn vooral serieuze gesprekspartners voor directie en management en krijgen vroegtijdig het verzoek om mee te denken in plan- en beleidsontwikkeling. Eind 2017 is in de Posten een Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) opgericht, die de beroepsgroep vertegenwoordigt en een adviserende rol heeft op beroepsinhoudelijke thema’s.

De Posten werkt volgens de landelijke Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. De directeur-bestuurder is als eerste verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Om te zorgen voor transparantie van het gevoerde beleid heeft de Posten duidelijke afspraken vastgelegd over de informatie die beschikbaar is voor de toezichthoudende en medezeggenschapsorganen.

Op de hoogte blijven

Goed leiderschap betekent ook: op de hoogte blijven. Het betekent dat de medewerkers bekend zijn met het beleid en de plannen en dat de bestuurder en managers weten wat er speelt in de organisatie. Met een beleidscyclus waarin plannen en kwartaalrapportages breed worden gedeeld, voorziet de Posten in de informatiebehoefte. De directeur-bestuurder loopt jaarlijks bij veel teams mee om direct contact te houden met het klantproces. Ook via lunchbijeenkomsten, ‘Meet & Greet’ sessies en teamgesprekken ontmoeten bestuurder, managers en teams elkaar en blijft de dialoog over de organisatieontwikkeling op gang. 

Leiderschap en specifieke deskundigheid

Het geneeskundig beleid van een zorgorganisatie vraagt een specifieke deskundigheid op het gebied van de ouderengeneeskunde. In de Posten is de eerste geneeskundige hiervoor verantwoordelijk. Alle beleids- en kwaliteitsthema’s met medische aspecten worden structureel besproken met de eerste geneeskundige. Het overgrote deel van onze medewerkers behoort tot de verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep. Hun stem is dan ook waardevol in de aansturing van de organisatie. Deze inbreng is geborgd via het maandelijkse overleg tussen de bestuurder en de VAR en doordat de voorzitter van de VAR zitting heeft in het Organisatie Ontwikkel Team.

Meer onderwerpen uit ons kwaliteitsplan:

 Een fijn leven

Uw woon- en leefplezier

Uw veiligheid

Leren en verbeteren

Onze professionals

Basisvoorzieningen

Klanttevredenheid... uw mening!

Verbeterdoelen kwaliteit 2019

Kwaliteitsverslag

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E